Všeobecné obchodné podmienky moonlight

Internetového obchodu www.moonlightbrand.sk

1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov
1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou
Obchodné meno: moonlight global s. r. o.
Sídlo: Nemocničná 615/45, Galanta 924 01, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 50041/T
IČO: 54090067
DIČ: 2121567965
IČ DPH: SK 2121567965
Bankový účet: SK0211000000002946115799
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb
ponúkaného Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky
najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:
Email: viktor@moonlightokuliare.sk
Tel. č.: +421904328672
1.1.2.Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
moonlight global s. r. o., Nemocničná 616/47, 924 01 Galanta, Slovenská republika
1.2.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim.
1.3.Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod a s pojmom Webové
sídlo.

1.4.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku najmä využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
1.5.Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
1.6.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
1.7.Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
1.8.Pojem Kúpna zmluva zahŕňa kúpnu zmluvu na produkty a zmluvu o dodaní služby, v zmysle významu textu uvedeného v týchto Obchodných podmienkach.
1.9.Produkty (ďalej aj „Veci“ alebo „Výrobky“) sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené na Webovom sídle Predávajúceho.
1.10.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje webové sídlo na doméne s názvom www.moonlightbrand.sk
1.11.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Trhová 243/2 917 01 Trnava
Slovenská republika
Kontakt: 
tel. č.: 033/551 26 56
e-mail: tt@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-
navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12.Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže taktiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 1.1.2. týchto VOP. Predávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby sťažnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia) Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu Predávajúceho: viktor@moonlightokuliare.sk Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia. Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.
1.13.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie Predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam,
ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.
2. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov Kupujúcim realizované najmä využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
2.2.K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle bodu
2.1. týchto VOP Predávajúcim (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania objednávky).
2.3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
2.3.1.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v iných právnym poriadkom Slovenskej republiky vymedzených prípadoch, a to najmä dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa a v obdobných prípadoch.
2.4.Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade objednania produktov Kupujúcim, je objednanie spojené s povinnosťou platby pre Kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil Kupujúci.
3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.
3.2.Základným platidlom je mena euro.
3.3.Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených na Webovom sídle Predávajúceho je celková cena
tovarov alebo služieb vrátane všetkých daní, pričom je zreteľne uvedená na Webovom sídle Predávajúceho.
3.3.1.V kúpnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov
4. Spôsoby platby
4.1. Za tovar a služby na Webovom sídle Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
4.1.1.platba formou dobierky – cena 1,20 Eur
4.1.2.platba online prostredníctvom platobnej brány STRIPE - cena 0 Eur
5. Dodanie produktov
5.1.V prípade ak si Kupujúci zvolil ako formu platby za objednávku platbu dobierkou. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.2. a násl. týchto VOP.
5.1.1.V prípade ak si Kupujúci zvolil ako formu platby za objednávku inú formu platby ako platba dobierkou, Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.2. a násl. týchto VOP a zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu. V prípade ak boli splnené obe podmienky uvedené v bode 5.1.1. týchto VOP (tzn. ak došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy
a k úhrade celkovej ceny objednávky Predávajúcemu), Predávajúci je povinný dodať
Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr 30 dní odo dňa splnenia oboch týchto podmienok. Zvyčajná lehota kedy Predávajúci expeduje produkty 2 dni odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo 2 dni odo dňa zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu.
5.2.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.
5.3.Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
5.4.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim
splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

5.5.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že Kupujúcemu týmto konaním Predávajúceho nevzniknú žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým Kupujúci súhlasí.
5.6.Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.
6. Prevzatie produktu

6.1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby. Predávajúci Kupujúcemu
odporúča aby si pri preberaní objednávky skontroloval preberanú objednávku.
6.2.Vlastnícke právo ku produktom prechádza na Kupujúceho prevzatím produktov Kupujúcim na mieste dodania určenom Kupujúcim.
6.3.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od Kupujúceho za dodaný tovar.
7. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

7.1. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:
7.1.1. Formy Dopravy:
7.1.1.1.Kuriérska služba
7.1.2.Ceny za Dopravu:
7.1.2.1.Predávajúci informuje Kupujúceho o cenách za jednotlivé formy dopráv na webovom sídle Predávajúceho v priebehu nákupného procesu, a to pred uzatvorením Kúpnej zmluvy v časti voľby dopravy, nakoľko cenu za dopravu nie je možné určiť pred určením adresy dodania Produktov.

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

8.1 Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od zadania objednávky (ak nie je v týchto VOP uvedené inak) až do uplynutia 14-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Pre účely tohto článku sa tovar považuje za prevzatý zo strany spotrebiteľa: (i) ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (ii) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu takéhoto tovaru. 

8.2 Právo odstúpiť od zmluvy podľa článku 8.1 sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre konkrétnu jednu osobu. V takomto prípade spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je v týchto VOP uvedené inak (bod 8.2.1. a 8.2.2. tohto článku VOP). (a) Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar, ktorý predávajúci nemá bežne v ponuke e-shopu a spotrebiteľ sám požiada predávajúceho o úpravu bežne ponúkaného tovaru či zmenu jeho parametrov alebo vlastností. (b) Tovarom vyrobeným na mieru sa rozumie tovar, ktorý predávajúci vyrába vyslovene podľa požiadavky spotrebiteľa (napr. dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie, dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie spolu s povrchovou úpravou šošoviek v podobe ochrany proti modrému svetlu, alebo v podobe tvrdeného skla, dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie so slnečnými dioptriami, s fotochromatickými šošovkami alebo polarizačnými šošovkami), (c) Tovarom určeným osobitne pre konkrétnu osobu sa rozumie tovar, ktorý je prispôsobený konkrétnemu zákazníkovi. (Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre konkrétnu jednu osobu ďalej v týchto VOP len „Osobitný tovar“) 

8.2.1 Tovar s povrchovou úpravou (napr. šošovky) v podobe ochrany proti modrému svetlu, v podobe tvrdeného skla, tovar so slnečnými dioptriami, fotochromatickými šošovkami a polarizačnými šošovkami, avšak bez súčasnej úpravy dioptrie šošovky sa nepovažuje za Osobitný tovar a spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od zadania objednávky až do uplynutia 14-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru.

 8.2.2 Tovar v podobe dioptrického okuliarového rámu sa nepovažuje za Osobitný tovar. 

8.3 Právo odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ u predávajúceho uplatniť listom na túto adresu:

Nemocničná 616/47, 924 00 Galanta, pričom spotrebiteľ môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie o zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku 8.1. Pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorej súčasťou je aj Osobitný tovar, je spotrebiteľ povinný vykonať výber z možností uvedených vo formulári na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku 8.4.2. 

8.4 Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať tovar späť predávajúcemu na túto adresu : Nemocničná 616/47, 924 00 Galanta, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná, ak bol, najneskôr v 14. deň, tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. 

8.4.1 V prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je aj Osobitný tovar (napr. dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie a dioptrický okuliarový rám) je spotrebiteľ povinný v lehote podľa bodu 8.4. vrátiť predávajúcemu tovar ako celok, za účelom, aby predávajúci zabezpečil odborné odstránenie Osobitného tovaru od ostatného tovaru (t.j. napríklad dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie od dioptrického okuliarového rámu). Spotrebiteľ nesmie odstrániť z tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia Osobitný tovar sám ani prostredníctvom tretej osoby. 

8.4.2 V prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorého súčasťou je aj Osobitný tovar, sa postupuje podľa výberu, ktorý spotrebiteľ zrealizoval pri zasielaní tovaru naspäť predávajúcemu vo formulári na odstúpenie od zmluvy, kedy spotrebiteľ sa vzdáva svojho nároku na vrátenie Osobitného tovaru a súčasne sa spotrebiteľ vzdáva svojho nároku na vrátenie kúpnej ceny za takýto tovar a súhlasí s likvidáciou tovaru, vykonanou predávajúcim, alebo ak spotrebiteľ požiada predávajúceho o vrátenie Osobitného tovaru späť spotrebiteľovi. Predávajúci sa zaväzuje k odoslaniu Osobitného tovaru (napr. dioptrické šošovky s hodnotou dioptrie) na vlastné náklady spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia Osobitného tovaru zo strany spotrebiteľa predávajúcemu. V prípade neprevzatia Osobitného tovaru zo strany spotrebiteľa sa Osobitný tovar vráti späť predávajúcemu, ktorý je oprávnený vykonať likvidáciu obsahu takejto zásielky ihneď po jej vrátení (bez akejkoľvek úložnej doby skladovania pred likvidáciou). Likvidáciou Osobitného tovaru zaniká nárok spotrebiteľa na vrátenie takéhoto tovaru (bez nároku na vrátenie kúpnej ceny za Osobitný tovar).  

8.4.3 V prípade ak sú predmetom objednávky dioptrický okuliarový rám s dioptrickými šošovkami s hodnotou dioptrie, predávajúci vráti spotrebiteľovi len platbu za okuliarový rám, ak spotrebiteľ takúto platbu vykonal. 

8.5 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Za zaobchádzanie s tovarom nad rozsah uvedený v predchádzajúcej vete, sa bude (okrem iného) považovať vrátenie tovaru, ktorý (i) nie je v originálnom obale, (ii) je bez ochranného puzdra (ak bolo súčasťou dodávky), (iii) je bez príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky, (iv) z ktorého boli odstránené etikety alebo štítky, (v) z ktorého boli odstránené ochranné prvky (napr. nálepky na skle okuliarov), (vi) je bez návodu na použitie alebo iných priložených informácii. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi poistiť zásielku, ktorou bude tovar doručovať naspäť predávajúcemu. V prípade, ak je predmetom zmluvy aj Osobitný tovar, spotrebiteľ nesmie sám alebo prostredníctvom tretej osoby odstraňovať z tovaru Osobitný tovar (napríklad dioptrické šošovky z rámu okuliarov), ale je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu tovar ako celok (viď bod 8.4.1). 

8.6 Platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal predávajúci, spotrebiteľovi vráti do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako spotrebiteľ doručí tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar zaslal predávajúcemu späť, pričom ak: (a) spotrebiteľ cenu tovaru uhradil bezhotovostne, kúpna cena mu bude vrátená na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená, ak spotrebiteľ písomne nepožiada predávajúceho, aby vrátil kúpnu cenu na iný účet; alebo (b) spotrebiteľ cenu tovaru uhradili na dobierku, kúpna cena bude spotrebiteľovi vrátená na účet, ktorý uvedie v odstúpení od zmluvy alebo predávajúceho o ňom informujete neskôr v písomnej podobe. 

8.7 Platby, ktoré má predávajúci vrátiť spotrebiteľov podľa článku 8.6 predávajúci zníži o: (a) dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zo strany predávajúceho); (b) sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v zmysle článku 8.5. 

  1. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE 

9.1 Na všetok tovar zakúpený na webstránke poskytuje predávajúci spotrebiteľovi záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy tovar spotrebiteľ prevezme. 

9.2 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ tovar nemohol používať z dôvodu jeho záručnej opravy. 

9.3 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na tovare vznikli:

(a) mechanickým poškodením tovaru spotrebiteľom;

(b) použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;

(c) iným ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

(d) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s podmienkami použitia výrobcu tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami;

(e) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;

(f) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;

(g) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci;

(h) úpravou tovaru zo strany iného subjektu ako je predávajúci alebo ním poverená osoba. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

 9.4 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru na adrese https://www.moonlightbrand.sk

 9.5 Pri reklamácii tovaru je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu: (a) samotný reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo spolu s tovarom spotrebiteľovi doručené; (b) faktúru za tovar; a (c) reklamačný list, ktorý musí obsahovať: (i) meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa; (ii) číslo objednávky a dátum, kedy bol tovar spotrebiteľovi doručený; (iii) označenie reklamovaného tovaru (napríklad výrobným číslom); (iv) popis závady na reklamovanom tovare; (v) preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa článku 9.10. 

9.6 Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, ak si spotrebiteľ u predávajúceho objednal tovar (napríklad okuliarový rám), ktorý bol následne doplnený o iný tovar, ktorý nebol zakúpený u predávajúceho (napríklad okuliarové šošovky), spotrebiteľ je povinný tovary oddeliť a doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar bez tovaru zakúpeného u tretej osoby. Dňom doručenia reklamovaného tovaru spolu s dokumentmi a informáciami podľa článku 8.5 začne predávajúcemu plynúť lehota na vybavenie reklamácie spotrebiteľa. 

9.7 Ak si spotrebiteľ objedná viac tovarov, ktoré sú dodané v jednom celku, nároky z vád týkajúce sa jedného z týchto tovarov nespôsobujú, že by mal spotrebiteľ nároky z vád aj k ostatným tovarom bez vád. 

9.8 Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám, ktoré spotrebiteľ označil v reklamačnom liste. 9.9 Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa článku 8.6 a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

9.10 Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z nasledujúcich práv si uplatní, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľa: (a) ak ide o odstrániteľnú vadu: (i) predávajúci vadu bez zbytočného odkladu, včas a riadne odstráni; alebo (ii) vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na žiadosť spotrebiteľa vymení, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady; alebo (iii) vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na základe vlastného rozhodnutia vymení v prípade, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti; (b) ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo o odstrániteľnú vadu, pre ktorú spotrebiteľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že sa vada opakuje alebo má tovar väčší počet vád: (i) predávajúci tovar vymení; alebo (ii) spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy. (c) ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade výmeny tovaru začne na nový tovar plynúť záručná doba odo dňa prevzatia takéhoto nového tovaru. 

9.11 Ak reklamáciu tovaru spotrebiteľ uplatní: (a) počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže reklamáciu spotrebiteľa zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci od spotrebiteľa nebude vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie predávajúci poskytne spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie; (b) po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci takúto reklamáciu zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spotrebiteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.  

9.12 Predávajúci týmto spotrebiteľa riadne poučil o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z §622 (článok 9.10(a) vyššie) a z §623 (článok 9.10(b), 9.10(c) vyššie) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru. 9.13 O vybavení reklamácie bude predávajúci spotrebiteľa informovať e-mailom, telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Osobné údaje spotrebiteľa bude predávajúci spracovávať za podmienok stanovených v Zásadách spracovania osobných údajov. Týmto spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s takto stanovenými podmienkami spracovania osobných údajov.
  2. VIRTUÁLNE ZRKADLO 

11.1 Predávajúci spotrebiteľovi na svojej webstránke ponúka možnosť prirovnať si ilustračný obrázok tovaru ku jeho fotografii, prostredníctvom virtuálneho zrkadla. Spotrebiteľ berie na vedomie, že obrázky tovarov vo virtuálnom zrkadle sú iba ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnosti. 

  1. RIEŠENIE SPOROV

 12.1 Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušili jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak však predávajúci spotrebiteľovi, aj napriek jeho žiadosti o nápravu, odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 12.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

12.3 Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu môže spotrebiteľ využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 12. KONTAKTNÉ ÚDAJE

 12.1 Kontaktné údaje Predávajúceho: (a) adresa na doručovanie: Nemocničná 616/47 ,924 01 Galanta, Slovenská republika (b) adresa elektronickej pošty: eryk@moonlightbrand.sk (c) telefónne číslo: +421 904 984 676  

12.2 Kontaktné údaje orgánu dozoru a dohľadu:

 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský  kraj , Trhová243/2 917 01 Trnava, Slovenská republika

Kontakt :

Tel.č.: 033/551 26 56

e-mail : tt@soi.sk

webový odkaz na podávanie podnetov :https://www.soi.sk/sk/podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziafdosti/podajte-podnet.soi 

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 13.1 Tieto VOP nadobúdajú voči spotrebiteľovi účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy. 

13.2 Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto VOP. Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy. 

13.3 Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neefektívnemu ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Na ustanovenia týchto VOP sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné. Tieto VOP sú platné a účinné od 23.9.2021.

 PRÍLOHY: 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV